Poradíme, jak sepsat smlouvu podle NOZ.

Musí být smlouva při nájmu bytu nebo domu uzavřena vždy písemně? Jaké jsou obligatorní náležitosti nájemní smlouvy? Je nutné ve smlouvě uvádět výši nájemného?

O nájemní smlouvě obecně…

Obecná ustanovení o smlouvě obsahuje § 1724 a následující občanského zákoníku. Nájemní smlouvu a všechny ustanovení týkající se nájmu najdete v § 2201 a následujících téhož zákona. U obecného nájmu lze uzavřít nájemní smlouvu také ústně. Zákon však vyžaduje, aby nájemní smlouva u nájmu bytu a domu byla uzavřena písemně. Pokud by tato smlouva ale písemně uzavřena nebyla, neznamená to, že se nájemce musí automaticky okamžitě vystěhovat. V rámci ochrany slabší smluvní strany se neplatnosti smlouvy z důvodu nedodržení písemné formy může dovolat pouze nájemce. Majitel tedy nemůže vystěhovat nájemce ani v případě, že spolu nemají uzavřenou nájemní smlouvu a dohodli se jen ústně. Naopak nájemce může takovou neplatnost namítat a okamžitě se odstěhovat.

Jak sepsat nájemní smlouvu?

S účinností nového občanského zákoníku (NOZ) je patrná snaha zákonodárce, aby se na nájemní smlouvy nahlíželo spíše jako na platné. Smlouva o nájmu bytu tak nad rámec podstatných náležitostí, kterými jsou označení předmětu a úplatnost vztahu, nevyžaduje dalších upřesnění.

Smluvní strany

Každá smlouva musí mít přesně označené smluvní strany tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. U fyzických osob je dostačující jméno, příjmení, datum narození a bydliště. U nájemce není vhodné uvádět adresu pronajatého bytu, protože adresy uvedené ve smlouvě mohou být užívány i po skončení nájemního vztahu. Právnická osoba nemůže být nájemníkem bytu za účelem bydlení, protože nemá bytovou potřebu. Pronajímatelem však být může. Pokud je pronajímatelem právnická osoba (obchodní společnost), ověřte si všechny údaje v obchodním rejstříku.