Čeká vás podpis rezervační smlouvy? Co by měla obsahovat a jaké závazky pro vás znamená?

K čemu slouží rezervační smlouva?

Rezervační smlouva, jak název napovídá, rezervuje nemovitost po nezbytně nutnou dobu, než dojde k samotnému prodeji nemovitosti. Obsahuje závazky jak pro kupujícího, tak prodávajícího.

Zájemce se zde zavazuje složit zálohu, která propadne straně prodávající, nebude-li v dané době uzavřena další smlouva vedoucí ke koupi nemovitosti.

Na druhé straně se prodávající strana, nejčastěji realitní kancelář, zavazuje, že po danou dobu nebude nemovitost nabízena nebo prodána jinému zájemci.

Co by měla rezervační smlouva obsahovat?

Ideální je, když se k tomuto závazku připojí také přímo prodávající. Pokud totiž vlastník není účastníkem rezervační smlouvy, může se stát, že nemovitost si sice kupující zarezervuje u realitní kanceláře, ale vlastník ji může prodat jiné osobě.

V rezervační smlouvě by měla být také přesně specifikována nemovitost a případná omezení vlastnického práva, která na nemovitosti váznou. U koupě starší nemovitosti je vhodné uvést i vážné technické závady.

Důležitá je také výše rezervačního poplatku a doba, do které je potřeba uzavřít s vlastníkem nemovitosti kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí.

Rezervační poplatek propadá straně prodávající, pokud ve stanovené době nedojde k uzavření další smlouvy. Z tohoto důvodu by si strany měly v rezervační smlouvě dohodnout, za jakých podmínek propadá celá výše poplatku, kdy se poplatek vrací a kdy dojde k vrácení jeho části. V rezervační smlouvě by měl také kupující požadovat, aby byl rezervační poplatek započten do kupní ceny nemovitosti.